Director of Construction and Infrastructure / Stiúrthóir Tógála agus Bonneagair

 

The Project Director for construction and infrastructure will be a senior position within the

Grangegorman Development. Working on behalf of the Agency, s/he will be responsible for

directing all construction and site operation activities on the Grangegorman Site. This includes

Construction Health & Safety, Design, Construction, Operation and handover of the Site

Infrastructure and Public Realm (SIPR) as well as minor works contracts to deliver high quality

projects for the Agency.

 

Is ról sinsearach é Stiúrthóir Tionscadail do thógáil agus bonneagar taobh istigh d’Fhorbairt

Ghráinseach Ghormáin. Ag obair thar ceann na Gníomhaireachta, beidh sé / sí freagrach as

gach gníomhaíocht tógála agus oibríochta a stiúradh ar Láithreán Ghráinseach Ghormáin.

Áirítear leis seo Sláinte & Sábháilteacht Tógála, dearadh, tógáil, oibriú agus aistriú an

Bhonneagair Láithreáin agus Ríocht Phoiblí (SIPR); agus mionchonarthaí oibreacha chun

tionscadail ar ardchaighdeán a sholáthar don Ghníomhaireacht.

 

For further details on this role see the information booklet below.

Director of Construction and Infrastructure Information Booklet

 

 

Senior Quantity Surveyor / Suirbhéir Cainníochta Sinsearach

 

The Senior Quantity Surveyor will be responsible for the preparation of budgets; advise

and support the management of change and forecast costs on projects; monitoring and

authorisation of expenditure; and reporting on progress across a range of tasks, projects and

programmes. S/he will work closely with the rest of the Project & Finance Teams to ensure

tasks, projects and programmes are delivered within budget and aligned with available funding

sources.

 

Beidh an Suirbhéir Cainníochta Sinsearach freagrach as buiséid a ullmhú; comhairle agus

tacaíocht a thabhairt do bhainistíocht athraithe agus costais ar thionscadai a thuar;

monatóireacht agus údarú caiteachais; agus tuairisciú ar dhul chun cinn thar réimse tascanna,

tionscadal agus clár. Oibreoidh sé / sí go dlúth leis an gcuid eile de na Foirne Tionscadail &

Airgeadais lena chinntiú go ndéantar tascanna, tionscadail agus cláir taobh istigh den bhuiséad

agus go mbeidh siad ar aon chéim leis na foinsí maoinithe atá ar fáil.

 

For further details on this role see the information booklet below.

Senior Quantity Surveyor Information Booklet